Login

Door het inloggen op de besloten omgeving van deze website geeft u toestemming aan de stichting Dares om uw inloggegevens (call, naam en e-mailadres) alleen te gebruiken voor de doelstellingen die DARES nastreeft.

 Laatste nieuws

Huishoudelijk reglement stichting DARES

Status

versie

Datum

Opmerkingen

0.1.

31-8-2008

Concept voor bestuursvergadering

0.2.

6-10-2008

Wijzigingen voorgesteld door bestuur

0.3

20-10-2008

Vastgesteld door bestuur

0.4

15-11-2009

Publicatie HHR DARES website

0.5

05-12-2011

Toevoeging art. 3.6 Geheimhouding.

0.6

05-01-2015

Aanpassing art 3.6 Geheimhouding.

1.0

1-9-2017

Geoptimaliseerd

Inhoud

Paragraaf 1. Algemeen

Paragraaf 2, Bestuur en organisatie

Paragraaf 3. De Regio’s en regiocoördinatoren

Paragraaf 4. DARES-deelnemers

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1. Doel van het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement (HR) regelt de gang van zaken binnen de stichting, in samenhang met de statuten van de stichting en het Handboek. Het geeft richtlijnen en gedragsregels voor degenen die binnen de stichting DARES activiteiten uitvoeren. Alle deelnemers zijn gehouden aan de bepalingen van het HR.

Artikel 2. Vaststelling en wijziging

Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement vast en wijzigt het. Betrokkenen bij de stichting DARES kunnen voorstellen tot wijziging inbrengen bij het bestuur.

Artikel 3. Algemene gedragsregels.

 1. Deelname aan de activiteiten van de stichting DARES is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

 2. Van deelnemers, coördinatoren en bestuursleden wordt verwacht dat zij zich collegiaal gedragen en het algemeen belang laten prevaleren boven het eigenbelang.

 3. Iedere betrokkene gedraagt zich dusdanig dat de doelstellingen en de naam van de stichting DARES geen schade wordt berokkend.

 4. De erkenning van DARES als organisatie die in geval van rampen en crisis een belangrijke rol heeft in de communicatie, schept verplichtingen, waaraan alle betrokkenen naar vermogen dienen mee te werken.

 5. Het bestuur stelt de inhoud van een landelijk handboek vast, waaraan alle deelnemers zich dienen te houden.

 6. Iedere betrokkene die tijdens het uitoefenen van zijn taken direct contact heeft met medewerkers en gegevens van een bestuursorgaan, zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht, verplicht zich tot geheimhouding van verkregen vertrouwelijke informatie tijdens enig DARES activiteit, oefening of inzet conform artikel 2.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 7 van de Wet Politiegegevens.
  Schending van deze geheimhouding is een strafbaar feit conform artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.

Paragraaf 2. Bestuur en organisatie.

Artikel 4. Samenstelling bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

 3. Samenstelling van het bestuur gebeurt door middel van coöptatie door de leden van het bestuur.

 4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 5. Bestuursvergaderingen

 1. Het bestuur stelt een vergaderrooster op.

 2. Op verzoek van de voorzitter of twee bestuursleden kan een extra bestuursvergadering worden gehouden.

 3. De agenda voor de bestuursvergadering wordt een week van tevoren door de secretaris per e-mail aan de bestuursleden toegezonden. Vergaderstukken kunnen tot twee dagen voor de vergadering per e-mail worden rondgezonden.

 4. Van de bestuursvergaderingen wordt door de secretaris een kort verslag gemaakt. Dit verslag wordt, na vaststelling door het bestuur en zonder dat onderdelen tot personen herleidbaar zijn, op de website geplaatst.

Artikel 6. Instelling van werkgroepen.

Het bestuur kan, al dan niet op verzoek van de regio’s, werkgroepen instellen en deelnemers uitnodigen tot deelname aan deze werkgroepen.

Het bestuur regelt de opdracht, samenstelling en instellingsperiode van de werkgroepen.

Paragraaf 3. De Regio’s en regiocoördinatoren

Artikel 7. Regio en DARES-groepen.

 1. Het bestuur stelt de grenzen van de regio’s vast.

 2. Een regio kan zich onderverdelen in DARES groepen met elk een eigen groepscoördinator.

 3. Het besluit tot verdere indeling van de regio in DARES-groepen wordt genomen door de regiocoördinator en bekrachtigd door het bestuur.

Artikel 8. Regiocoördinatoren.

 1. Het bestuur wijst per regio één regiocoördinator aan. Het bestuur is bevoegd deze aanwijzing, schriftelijk beargumenteerd, in te trekken.

 2. De regiocoördinator wijst één of meerdere plaatsvervangende regiocoördinatoren aan.

 3. Het bestuur nodigt de regiocoördinatoren minstens tweemaal per jaar uit voor een landelijke bijeenkomst, waar de voor regiocoördinatoren relevante onderwerpen worden besproken.

Artikel 9. Taken en bevoegdheden regiocoördinatoren

 1. Het bestuur en de regiocoördinator zijn in onderling overleg en na onderlinge afstemming, verantwoordelijk voor het onderhouden van externe contacten in de regio.

 2. De regiocoördinator is verantwoordelijk voor:

  1. Het oefenbeleid in de regio

  2. Het materiaalbeheer in de regio

  3. De certificering van deelnemers in de regio

  4. De onderlinge communicatie in de regio

  5. De contacten tussen de regio en het bestuur

  6. De uitvoering van de bestuursbesluiten in de regio

  7. De inhoud van een eventuele regionale DARES website, opgemaakt met inachtneming van de landelijke richtlijnen

  8. Het actueel zijn van de namen van deelnemers uit de eigen regio op de DARES-website

Artikel 10. Geschillen in de regio

   1. Een regiocoördinator en een deelnemer of groep deelnemers kan een conflict in de regio voorleggen aan het bestuur.

   2. Het bestuur neemt een besluit, na beide partijen te hebben gehoord.

   3. Het besluit van het bestuur is bindend.

Paragraaf 4. DARES deelnemers

Artikel 11. Toelating als deelnemer

 1. DARES kent twee soorten deelnemers: deelnemers met een zendmachtiging en ondersteunende deelnemers.

 2. Een verzoek tot deelname wordt gedaan aan de regiocoördinator.

 3. Regiocoördinatoren beslissen over de toelating van deelnemers tot de regionale of groepsgewijze DARES-activiteiten.

 4. Beëindiging van de toelating gebeurt op eigen verzoek of door een besluit van de regiocoördinator. Van een besluit tot beëindiging van toelating van een deelnemer, anders dan op eigen verzoek, moet door de regiocoördinator schriftelijk en beargumenteerd melding worden gedaan aan het bestuur.

 5. Op de landelijke DARESwebsite wordt een lijst met deelnemers geplaatst en bijgehouden.

Artikel 12. Verantwoordelijkheden deelnemers

 1. De stichting DARES neemt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen van individuele radiozendamateurs of collectieven van radiozendamateurs die zich niet houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement of het Handboek, zoals genoemd in artikel 1.

 2. De stichting DARES kent géén gezagsverhouding ten opzichte van de volgens de DARES-principes optredende gelicenceerde zendamateurs. Dit betekent dat ieder individu en ieder collectief die of dat optreedt volgens de DARES principes, in formeel juridisch opzicht, verantwoordelijk is voor het eigen handelen en de gevolgen daarvan in de breedste zin des woords. De stichting DARES zal zich maximaal inzetten om de randvoorwaarden voor de inzet van gelicenceerde zendamateurs volgens de DARES-principes te doen creëren doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een dergelijke inzet.

Paragraaf 5. Slotbepaling.

Artikel 13.

In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement, het handboek of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Zoek binnen de site

Steun DARES

Alarmstatus

Bij oranje of rood klik op landelijk, regio of IARU voor meer informatie

  Alarmfase
Landelijk Groen 
Regio Groen
IARU

Oranje

Evenementen

  Schermafbeelding 2017 06 20 om 18.45.47

 

IARU1- en nationale noodfrequenties 
BAND     Frequentie       BAND     Frequentie       BAND     Frequentie
80m nat.     3.670Khz  LSB     40m int.     7.110Khz  LSB     2m nat.    FM   145.500Mhz
80m int.     3.760Khz  LSB     20m int.     14.300Khz  USB     70cm nat.  FM   433.500Mhz
Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264