Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

Missie

Doelstelling

  1. De kennis en kunde van door de Rijksoverheid gelicenceerde radio-zendamateurs inzetbaar te maken en -te houden voor de ondersteuning van professionele hulpverleningsdiensten, gemeentelijke en overige civiele organisaties bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten door het verzorgen van radiocommunicatie in de breedste zin des woords en binnen de daartoe door de Rijksoverheid gestelde kaders;
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van gemotiveerde, deskundige en van de noodzakelijke technische middelen voorziene radio-zendamateurs en door het organiseren van bijeenkomsten waar deze radio-zendamateurs hun kennis en kunde kunnen bijhouden en toetsen;
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Visie

De toegevoegde waarde van DARES is vooral gelegen in het verzorgen van communicatie ten behoeve van gemeentelijke en andere civiele organisaties. Daar waar brandweer, politie en ambulancediensten beschikken over hun eigen communicatienetten en procedures, zal bij grootschalige incidenten en rampen een gemiddelde gemeente als snel in de knel komen met zijn communicatie mogelijkheden.
Te denken valt daarbij aan afdelingen burgerzaken en sociale diensten die verantwoordelijk zijn voor de evacuatie, registratie opvang en verzorging van grote groepen mensen.

Ook heeft het bestuur geconcludeerd dat de (in goed Nederlands) "wellfare" communicatie van getroffen burgers naar hun naasten elders, een belangrijk "produkt"van DARES is. Ter illustratie: we willen het mogelijk maken om vanuit een gemeentehuis in de gemeente X, verbindingen met spraak en data mogelijk te maken naar opvangcentrum Y en Z en denken daarbij een VHF/UHF/HF spraak en data netwerk nodig te hebben. De gemeenteambtenaren in gemeentehuis te X zullen daarbij ondersteuning krijgen van DARES-operators die grote hoeveelheden data (namenlijsten met evacuees, vermisten etc.) kunnen doorgeleiden naar andere stratgische plaatsen in de gemeente X en de omliggende regio. Voor E-mail verkeer wordt gebruik gemaakt van Winlink programmatuur.

Ook zullen rampenbestrijders van de overheid, waterschappen, energie bedrijven, die posities innemen op strategisch belangrijke plekken in het getroffen gebied, met behulp van de ondersteuning van DARES-operators kunnen spreken met hun collega's op de meldkamers of elders.
Procedures, te kiezen technieken en frequentieverdeling zullen we op landelijk niveau vaststellen en ter beschikking stellen van DARES-deelnemers én andere zendamateurs. Dat betekent overigens niet dat we alles centraal willen regelen; de kaders zullen echter uniform dienen te zijn.

Op dit moment heeft DARES en aantal Veiligheidsregio's een convenant afgesloten en is hiervoor met meerdere VR in gesprek.

Regionale indeling

De DARES deelnemers zijn georganiseerd in DARES Regio's die congruent zijn aan de Veiligheidsregio's. Iedere DARES regio heeft een door het bestuur benoemde Regiocoordinator (RC) die zich laat bijstaan door een of meer plaatsvervangende RC(s).

De Nederlandse overheid heeft de visie dat een in geval van een ramp of calamiteit een Veiligheidsregio bijstand van andere VR's nodig heeft. DARES sluit zich voor de eigen organisatie hierbij aan. En richt zich erop dat bij een DARES inzet initieel een beroep gedaan moet worden op omringende DARES regio's en snel daarna de overige. Ten eerste zal de overheid pas tot een beroep op DARES overgaan als er duidelijk een serieus capaciteitstekort is. Ten tweede zullen zendamateurs in een getroffen regio zich eerst met de eigen veiligheid en die van hun naasten bezig houden.

Alarmering

DARES heeft met de Meldkamer Landelijke Eenheid (MKLE) een convenant afgesloten voor de alarmering van DARES.

Een Veiligheidsregio die een beroep wil doen op DARES, doet dat door via de MKLE het bestuur te alarmeren. Hierna treden de procedures in werking waarbij het bestuur de wensen van de VR inventariseert, die op de beschikbare DARES middelen projecteert en dan die dan leiden tot alarmering en inzet van DARES Regio's en deelnemers.

Conclusie

Het is de overtuiging van het bestuur van de stichting dat we op deze wijze in staat zullen blijken te zijn om een wezenlijke en blijvende bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van gebeurtenissen waarvan we hopen dat ze ons nooit zullen treffen maar waarvan helaas statistisch vaststaat dat ze wél zullen plaatsvinden. DARES doet dit alles om niet.

 

Als u DARES steunt, draagt u bij aan uw eigen veiligheid.

DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal